Tri Ân Tình Chúa

Nhờ ơn Thánh Linh, chúng con vẫn thâm tín rằng những ơn chúng con đã và đang có là do hồng ân bao la...