Thiên Chúa Là Tình Yêu

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU Ngày Lễ Tạ Ơn Lạy Thiên Chúa là Đấng càn khôn, Người luôn yêu thương chúng con. Người là...