Tinh Thần Mùa Vọng

1. Tại sao gọi là Mùa Vọng? - Mùa Vọng dịch từ tiếng La tinh “Adventus”, có nghĩa là “đến”. Vọng là mong đợi,...