Trọn Tình Thương

”Vì muôn Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (TV. 136) Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương Miền Giao ước trao Mạc...