Ma Xơ ?

Không biết mấy bạn trong đạo gọi những cô này là gì nhưng ở chỗ mình thì gọi là ma Xơ. Đây là những...