Mỗi Ngày Một Câu Lời Chúa

Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn, Người chữa cho lành (Tv 41, 4). CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, trong đời...