Bổng Lễ là gì?

- Các tư tế cử hành hay đồng tế thánh lễ được phép nhận bổng lễ để áp dụng theo một ý chỉ (Gl...