Hiến tế, tận hiến?

*Hiến tế là động từ ghép (hiến dâng, tế lễ). Hiến dâng một vật gì như chiên bò, dê...một người nào theo lệnh Thiên Chúa...