Vườn Hoa Mân Côi

Vườn Hoa MÂN CÔI - đẹp tựa vần thơ. Hoa BÁC ÁI - nở trên đường thăm viếng Hoa NHẪN NẠI - âm thầm...