Đạo Đức Giả Là Gì?

(Cái gì cũng có thể làm giả, kể cả Đạo đức và đời sống Đạo.) CHÚA CHÚC DỮ VÀ NGUYỀN RỦA NHỮNG KẺ ĐẠO...