Thế Nào Là Cầu Nguyện ?

Cầu nguyện là lắng tai nghe tiếng Chúa nói với ta Cầu nguyện là sẵn sàng để Chúa có thể nói với ta những...