Những Câu Cách Ngôn Ðạo Ðức

Những câu cách ngôn đạo đức mà mọi người Kitô hữu phải biết: -    Ðược cả thế gian, mà mất linh hồn, nào ích gì?...